Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012


        

Oferta de descuento
(con instrucciones)
Εκπτωτική προσφορά
(με οδηγίες)

 

El Centro Cultural de la Fundación Onassis, en el marco de su colaboración don los Institutos Culturales de habla no griega, ofrece a los estudiantes, trabajadores y usuarios de la Biblioteca del Instituto Cervantes de Atenas la posibilidad de un descuento del 50% en la compra de entradas de su preferencia, para el período artístico de 2012-2013.

 

Los beneficiarios de la oferta pueden comprar billetes de 28 € (ZONA) y de 18 € (ZONA B), a 14 € y a 9 € respectivamente, con la muestra de carnet de estudiante o del carnet de usuario de la Biblioteca en la taquilla.

 

 

  • Los beneficiarios de la oferta son los estudiantes, los trabajadores y los usuarios de la biblioteca del Instituto Cervantes de Atenas.
  • Los beneficiarios no pagan un abono anual.
  • La oferta sigue vigente para el período artístico e 2012-2013, incluso para los periodos sin actividad para el Instituto.

 

 

Puede descargar el programa en formato PDF (11 MB) haciendo clic aquí o consultarlo en la página web del Centro Cultural de la Fundación Onassis.

 

 

NOTA ÚTIL

Para reservar o comprar sus entradas con descuento, los beneficiarios pueden llamar a 213.0178036 ó a  210.9005800, o mandar un correo electrónico a boxoffice@sgt.gr por lo menso 5 días antes de la emisión de las entradas.

Para comprar las entradas pueden dirigirse a las taquillas del Centro Cultural Onassis, todos los días entre 12.00 y las 21.00 h.

En caso de reservación  de las entradas por teléfono o correo electrónico, es obligatorio que los beneficiarios muestren a la taquilla para la recogida de las entradas  su carnet de estudiante o de usuario de la Biblioteca, como el carnet de identidad o pasaporte.

IMPORTANTE: Los billetes con descuento no se disponen por los colaboradores externos, como Public e Ianós, ni a través de la página web oficial del Centro Cultural Onassis.

 

 

 

Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τα Ξενόγλωσσα Μορφωτικά Ιδρύματα, παρέχει στους σπουδαστές, στους εργαζόμενους και στα μέλη της Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Θερβάντες την δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων ελεύθερης επιλογής με 50% έκπτωση, για την Καλλιτεχνική Περίοδο 2012-2013.

 

Ειδικότερα, δικαιούνται την αγορά των εισιτηρίων, που προσφέρονται στα 28€ (ΖΩΝΗ Α) και 18€ (ΖΩΝΗ Β), στα 14€ και 9€ αντιστοίχως, με την επίδειξη της σπουδαστικής ταυτότητας ή της ταυτότητας χρήστη της Βιβλιοθήκης στο ταμείο.

 

  • Οι δικαιούχοι της προσφοράς είναι οι σπουδαστές, οι εργαζόμενοι και τα μέλη της Βιβλιοθήκης  του Ινστιτούτου Θερβάντες.
  • Οι δικαιούχοι δεν πληρώνουν συνδρομή.
  • Η προσφορά ισχύει για την καλλιτεχνική περίοδο 2012-2013, ακόμα και για τα νεκρά χρονικά διαστήματα του Ινστιτούτου.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα σε μορφή PDF (11 MB), κάνοντας κλικ εδώ ή να το συμβουλευτείτε στην σελίδα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.

 

ΧΡΗΣΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τις  κρατήσεις και αγορές των εκπτωτικών τους  εισιτηρίων, οι δικαιούχοι μπορούν να καλούν  στο 213.0178036 ή 210.9005800, ή να στέλνουν σχετικό mail στο boxoffice@sgt.gr τουλάχιστον 5 μέρες πριν την έκδοσή τους.

Για αγορά εισιτηρίων μπορούν  να απευθύνονται στα ταμεία της  Στέγης, καθημερινά 12μμ - 9μμ.

Σε περίπτωση τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής κράτησης με mailτων εκπτωτικών εισιτήριων, είναι απαραίτητη για την έκδοσή τους η επίδειξη της σπουδαστικής ταυτότητας ή της κάρτας μέλους της Βιβλιοθήκης και η αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο κατά την παραλαβή τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα εκπτωτικά εισιτήρια δεν διατίθενται από τους  εξωτερικούς συνεργάτες, όπως το Public και ο Iανός, ούτε μέσω ηλεκτρονικής κράτησης από την επίσημη ιστοσελίδα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: